ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 2, 17-34

ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Милица Радовић, Снежана Радукић, Владимир Његомир

Резиме:  Карактеристике тржишта капитала у развоју, коме припада српско тржиште, су неликвидност, мали промети и нетранспарентност. Циљ рада је да се испита могућност примене Маркоwитзевог модела за формирање скупа ефикасних портфолија на тржишту капитала у Србији. Истраживања су базирана на претходним теоријским и емпиријским истраживањима у свету. Примењене су статистичке методе утврђивања приноса и ризика, матрице варијанси и коваријанси за ликвидне акције.Оптимизација портфолија спроведена је потпрограмом Солвер уграђеном у пакет Мајкрософт Ексел, уважавајући ограничења по Марковицевом моделу. Резултати анализе су показали да се на тржишту капитала у Србији може формирати скуп ефикасних портфолија, који испуњавају критеријум да за задати принос дају минималан ризик. Резултати показују да Марковицев модел омогућује инвеститорима да изаберу ефикасан портфолијо, али само за ликвидне акције, у зависности од ризика који су спремни да прихвате. Закључци овог рада указују да практичну примену резултата истраживања отежава изражена неликвидност на српском тржишту и недовољан број акција за диверзификацију по секторима, те је неопходно додатно испитивање.

Кључне речи:  Марковицев модел; портфолијо; очекивани принос; ризик; граница ефикасности; тржиште капитала; Република Србија

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ