ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 3, 35-56

ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


Никола Глуховић

Резиме:  Циљ рада је анализирање утицаја фактора који доминантно утичу на избор трговинских ланаца код великих куповина у Босни и Херцеговини у дјелатности трговине на мало робом широке потрошње, претежно храном, пићима и хигијенским производима за домаћинство. Истраживање је спроведено коришћњем анкетног упитника на репрезентативном узорку од 350 испитаника на подручју Сарајева, Бања Луке и Мостара с циљем утврђивања преовладавајућег куповног понашање потрошача током обављања великих куповина у Босни и Херцеговини, у продајним објектима из састава великих трговинских ланаца. За потребе анализе прикупљених података коришћен је статистички пакет СПСС, те особито методе: анализе варијансе (АНОВА) и мултиваријантна анализа варијансе (МАНОВА). На темељу добијених резултата могу се одредити фактори који имају највећи утицај на избор малопродајних ланаца код великих куповина у Босни и Херцеговини посматрано на нивоу Сарајева, Бања Луке и Мостара. Допринос овог истраживања огледа се у препознавању и разумијевању понашања потрошача при избору малопродајних ланаца у Босни и Херцеговини. Од суштинског значаја за пословање малопродајних ланаца у Босни и Херцеговини је правилно разумијевање фактора којима се воде потрошачи при обављању великих куповина.

Кључне речи:  понашање потрошача; малопродаја; велике куповине; трговински ланци

ПДФ датотека чланка: ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ