ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 8, 127-138

ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ?


Дејан Спасић

Резиме:  МСФИ 3 је донет како би се повећала релевантност информација о пословним комбинацијама. Консеквентно, очекује се да информације о гудвилу допринесу том циљу. Анализирајући узорак најзначајнијих компанија у Републици Србији, у овом раду смо идентификовали неколико кључних подручја обелодањивања у вези признавања, почетног одмеравања и накнадног вредновања гудвила. У узорак су узете све компаније које се котирају на Београдској берзи које састављају консолидоване финансијске извештаје. Поред тога, у узорак смо укључили и изабране компаније које нису листиране (које су веома значајне за Српску економију по критеријуму прихода, броја запослених и удела у укупном БДП). Укупан узорак се састоји од 156 консолидованих финансијских извештаја 43 групе за четворогодишњи анализирани период (2013-2016). Коришћена је дескриптивна статистика. Установили смо низак ниво обелодањивања, који је додатно праћен и погрешном применом МСФИ.

Кључне речи:  Гудвил; МСФИ; релевантност; обелодањивања; тест обезвређења; губитак од обезвређења; амортизација

ПДФ датотека чланка: ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ?