ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (3) 5, 357-368

ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА


Весна Петровић, Иван Мировић

Резиме:  Међународна трговина веома често укључује и интра-индустријску трговину (ИИТ) – размену сличних производа који припадају истој индустрији или исту врсту роба и услуга који се истовремено увозе и извозе од стране одређене државе током одређеног временског периода. С друге стране, стране директне инвестиције (ФДИ) директно утичу на међународну трговину, и интра-индустријску трговину, такође. Бројна недавна истраживања, укључујући анализу података на макро и микро, тј. нивоа фирми и адекватног прилагођавање пада трошкова трговине допринијело је оживљавању интереса за интра-индустријску трговину. Већина емпиријских радова и даље се ослања на стандардну мјеру Грубел-Ллоyд индекса. Међутим, ово се односи само на међународну трговину, занемарујући токове капитала и директне стране инвестиције. С обзиром на велику важност овог другог, рад покушава да истражује релевантне податке у том погледу. Циљ, рада је да се представи основни теоријски оквир везан за ИИТ, као и одређеније истраживања везана за однос између ИИТ и ФДИ који постоји у савременом међународним економским односима. Уз презентовање теорије везане за области истраживања, даља разматрања укључују анализу емпријских истраживања и студија случаја. Тиме се ауторима омогућава да изнесу закључке и, стога, предложе потенцијалне импликације везане за развојне политике.

Кључне речи:  интра-индустријска трговина; стране директне инвестиције; теоријске основе; емпиријска подлога

ПДФ датотека чланка: ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА