ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (4) 2, 453-473

ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА


Матеа Златковић

Резиме:  Нематеријална имовина и знање су кључни покретачи данашње економије зване економија знања, што је последица процеса глобализације и развоја информационих и комуникационих технологија. Знање и интелектуални капитал постају водећи фактори који пружају основу за постизање супериорних перформанси и одрживе конкурентске предности предузећа широм света, у динамичном и неизвесном пословном окружењу. Повећава се значај нематеријалних производа заснованих на знању за стварање и успешно управљање предузећима. Циљ ове студије је да тестира утицај људских ресурса на одлуку појединца да створи предузеће. Другим речима, циљ је да се испита склоност појединца да постане предузетник у транзиционој економији, као што је Босна и Херцеговина. Поред истраживања односа људских ресурса и стварања предузећа, испитан је и утицај социодемографских, економских и емоционалних фактора. Предложени теоријски модел се тестира коришћењем модела логистичке регресије, како би се анализирао узорак од 2.015 појединаца у Босни и Херцеговини који су учествовали у ГЕМ пројекту 2014. године. Добијени резултати показују да обим знања, вештина и стручности појединца и његова способност да тражи и препознаје нове предузетничке могућности, као аспекти људских ресурса, повећавају вероватноћу стварања предузећа у Босни и Херцеговини. Поред људских ресурса, одређени економски и друштвени фактори попут радног статуса и друштвене перцепције предузетништва као атрактивне професије су важни за стварање предузећа у Босни и Херцеговини.

Кључне речи:  економија знања; транзициона економија; људски ресурси; стварање предузећа; модел логистичке регресије

ПДФ датотека чланка: ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА