ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (1) 2, 21-33

ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


Селма Видимлић

Резиме:  Истраживање је извршено са циљем проналаска модела који ће најбоље предвидети финансијски успех или неуспех предузећа. На узорку од 392 малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини вршена су тестирања могућности примене иновираног Алтмановог модела за предвиђање финансијских тешкоћа предузећа. Посматрани су финансијски извештаји ових предузећа из 2014. године. Узорак је подељен у две групе: предузећа која су имала блокиране трансакцијске рачуне током 2015. и 2016. године и она предузећа која нису имала блокаде трансакцијских рачуна током овог периода. Тестирање је показало да се Алтамнов модел може, али са ограниченом могућношћу, применити за предвиђање нарушености пословања малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини. У раду су презентоване чињенице које утичу на пословање малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини, те начин на који утичу на одабир и евентуално других предиктора неуспешног пословања.

Кључне речи:  предвиђање; мала и средња предузећа; Алтманов модел; финансијски неуспех; нарушеност пословања; финансијски показатељи

ПДФ датотека чланка: ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ