ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (1) 3, 35-49

ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Милица Ристић, Јадранка Ђуровић Тодоровић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Политика коју води велики број земаља у развоју, у циљу повећања индиректних пореза, отворила је питање изучавања перформанси пореза на додату вредност (ПДВ). Реформе пореских система земаља у транзицији, углавном, инволвирају повећање стандардних стопа у циљу повећања ПДВ-а, који је основни извор њихових јавних прихода. На такав начин, земље у развоју детерминишу перформансе ПДВ-а и износ прихода који би могао бити наплаћен индиректним опорезивањем. Теоријске анализе стандардне стопе и осталих фактора, који имају рефлексије на ефикасност наплате ПДВ-а, експлицитно доказују да постоје различити начини за побољшање ефикасности наплате ПДВ-а, и искључују повећање стандардне стопе. Повећање стандардне стопе пружа биланс негативних ефеката, који могу бити замагљени евидентираним пореским приходима. Предмет истраживања овог рада је анализа фактора који утичу на ефикасност наплате ПДВ-а у Србији. Основни циљ рада је да испита утицај промене стандардне стопе, која је резултат реформи спроведених 2012. године, на перформансе ПДВ-а. Примењена је регресиона анализа на серију података за период 2005-2016. Резултати показују да је промена стандардне стопе имала статистички значајан негативан утицај на перформансе ПДВ-а. Наше анализе, такође, индицирају да стопа привредног раста има рефлексије на наплату ПДВ-а. Израчуната је јака позитивна корелација између стопе привредног раста и перформанси ПДВ-а.

Кључне речи:  ПДВ; рацио Ц-ефикасности; стандардна стопа; стопа привредног раста; Србија

ПДФ датотека чланка: ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ