ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (1) 6, 87-109

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ


Весна Мартин

Резиме:  Управљање јавним дугом представља важан део јавних финансија свакеземље и у већини земаља је у надлежности министарства финансија. Управа за јавнидуг је носилац политике јавног дуга, која представља једну од најважнијих деловамакроекономске политике и има стабилизациону и развојну функцију. Управа за јавнидуг одређује распоред, обим и валутну структуру емисија хартија од вредности надомаћем и међународном финансијском тржишту и директно утиче на нивозадужености земље и на ниво валутног ризика. Главни циљ управе за јавни дуг је даобезбеди финансијске потребе владе и отплату обавеза на време по најнижиммогућим трошковима у средњем и дугом року, што је конзистентно са прихватљивимнивоом ризика. Адекватно управљање јавним дугом је пресудно имајући у видузначајне макроекономске последице неизвршења јавног дуга и потенцијално ширењенестабилности на друге секторе у економији. Све ово указује на потребуадекватног постављања текуће и будућих стратегија управљања јавним дугом и наразвој инструмената за снижење трошкова задуживања и нивоа валутног ризика. Циљовог рада је да презентује управљање јавним дугом у изабраним земљамацентралне и источне Европе (Србија, Мађарска, Хрватска, Албанија и Словенија), узпрепоруке побољшања њихових стратегија управљања јавним дугом.

Кључне речи:  јавни дуг; стратегије хеџинга; Еуробонд; међународно тржиште

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ