ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (1) 7, 111-125

ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ


Слободан Цветановић, Урош Митровић, Марко Јуракић

Резиме:  покретање економског раста. Став класичара је да држава може различитим мерама усмерених на изградњу квалитетних институција може стимулисати економски раст. Супротно, неокласична теорија раста је у потпуности занемарила третман институција у анализи економског раста. У моделу Роберта Солоуа институције као покретач економског раста нису узете у обзир. Додуше, шире гледано, може се ретпоставити да је утицај институција на покретање економског раста уграђен у категорију резидуала и премиси постојања високе супституције производних фактора. Међутим, та чињеница ни издалека не доводи у питање општи закључак о неприхватљивом занемаривању значаја институција у објашњењу физиологије економског раста од стране неокласичара. Коначно, у раду је истакнута чињеница да тек са појавом ендогене теорије раста недвосмислено почиње да се истражује питање неразвијености институцаја као важном узрочнику спорог економског напредовања појединих земаља На жалост, разрађени теоријски модели раста који обухватају институције као заокружен концепт и у ендогеној теорији привредног развоја још увек не постоје.

Кључне речи:  институције; економски раст; покретачи економског раста; модели економског раста; класична теорија; неокласична теорија; теорија ендогеног раста

ПДФ датотека чланка: ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ