ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (2) 4, 181-200

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ


Ивана Мариновић Матовић

Резиме:   Менаџерске компензације имају снажну мотивациону улогу у савременом корпоративном управљању. Адекватни модели комензационих пакета омогућавају привлачење и задржавање менаџера високих способности, чиме се осваја и одржава конкурентска позиција пословне организације у условима глобализације тржишта. Стратегијско управљање менаџерским компензацијама неопходно је ускладити са стратегијом пословног система, што захтева пажљиво планирање од стране највиших органа управљачке и власничке структуре. Основни циљ рада је истраживање висине најважнијих компоненти менаџерских компензација у Републици Србији и земљама ЕУ. У раду је посвећена пажња значај у компоненти менаџерских компензација у земаљама западне и источне Еуропе, пре свега дугорочних и краткорочних стимулација, као и плате и бенефиција. Истовремено је извршена компаративна анализа примењених компензационих модела за награђивање менаџера у земаљама из посматраног узорка. Истраживањем су утврђене велике и несразмерне разлике у висини менаџерских компензација, условљене степеном економске развијености посматраних националних привреда, као и бројим другим факторима.

Кључне речи:  менаџмент; менаџерске компензације; корпоративно управљање; компаративна анализа; Република Србија

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ