ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (3) 3, 287-305

УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ НА СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Невена Веселиновић, Иван Мишић, Петар Веселиновић

Резиме:  <p> Циљ овог рада је да идентификаује кључне детерминанте сиромаштва у Републици Србији. Секундарни циљ је показати да се сиромаштво може смањити ако се напусти класични концепт третирања сиромаштва и прихвати концепт социјалне искључености, чија је корист сагледавање узрока и стварање основа за спречавање проблема сиромаштва, а не само покушај да отклони последице. У раду су примењени статистичко-економетријски модели који одговарају дефинисаном циљу емпиријског истраживања, али и одабраним варијаблама. Део анализе података извршен је на подацима прикупљеним кроз Анкету о приходима и животним условима (ЕУ-СИЛЦ). То је инструмент који је међу најрелевантнијим када је у питању праћење сиромаштва, неједнакости, социјалне укључености и животног стандарда. Допринос рада огледа се у развоју истраживања сиромаштва у Републици Србији, са циљем да се допуни фонд научних сазнања о примени државних мера и инструмената у контексту подстицања економског раста и повећања животног стандарда становништва.</p>

Кључне речи:  транзиција; сиромаштво; животни стандард; Република Србија

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ НА СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ