ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (3) 5, 329-350

ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ


Владо Вујанић, Драган Глигорић, Никола Жарковић

Резиме:   Економске власти сваке земље настоје да путем примјене различитих мјера економске политике одрже фазу експанзије, односно да спријече или ублаже рецесиону фазу у привредном развоју. У том контексту, разумијевање како одлуке о монетарној политици утичу на кретање макроекономских варијабли је од посебне важности. Рад има за циљ да уз помоћ АРДЛ модела (енгл. Autoregressive Distributed Lag), преко испитивања утицаја реалног девизног курса, референтне каматне стопе и новчане масе на кретање реалног БДП-а, истражи и оцјени допринос монетарне политике ублажавању посљедица свјетске економске и финансијске кризе на ниво економске активности у Пољској. Економетријском анализом обухваћен је период од 2006. до 2017. године. Резултати истраживања сугеришу да, како у кратком тако и у дугом року, постоји значајна веза узмеђу реалне економске активности и реалног девизног курса, али не и референтне каматне стопе и новчане масе.

Кључне речи:  Пољска; монетарна политика; економска криза; девизни курс; каматна стопа; БДП

ПДФ датотека чланка: ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ