ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 2, 17-32

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Лела Ристић, Данијела Деспотовић, Милош Димитријевић

Резиме:  Потреба за савременим развојем аграра условила је концепт мултифункционалности пољопривреде. Мултифункционалност пољопривреде се често посматра као користан алат за постизање циљева економског и одрживог развоја. Све више добија на значају у области одрживог руралног развоја, повезивањем традиционалних и савремених функција пољопривреде. Наиме, одрживост развоја подразумева обезбеђење хране за људе, али и друге позитивне друштвене, еколошке и економске бенефите. Циљ овог рада јесте утврђивање најзначајнијих индикатора пољопривреде са становишта мултифункционалности пољопривреде као фактора одрживог руралног развоја Републике Србије, уз компарацију руралних индикатора земаља Западног Балкана. Путем мултиваријантне линеарне регресије у раду је утврђено да много више показатеља пољопривреде има утицај на економију него на одрживи развој Републике Србије. При томе је посебно значајно рурално становништво и његова активност, иако статистички тестови указују на смањивање руралног становништва и запослености у пољопривреди земаља Западног Балкана. Закључује се да је подршка мултифункционалности пољопривреде од посебне важности за одрживи рурални развој Републике Србије.

Кључне речи:  мултифункционалност пољопривреде; аграрни сектор; одрживи развој; рурални развој; Република Србија; Западни Балкан

ПДФ датотека чланка: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ