ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 2, 171-186

АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА


Марко Савићевић, Милан Костић

Резиме:  У намери да побољшају властиту конкурентску позицију на међународном тржишту и обезбеде континуиран и одржив привредни раст, земље Западног Балкана су препознале извозне секторе и гране као генераторе успеха. Међутим, ниска акумулативност економија у региону и недовољна извозна оријентација, довеле су до све већег ослањања на стране директне инвестиције (СДИ) које су у појединим гранама и секторима постале носиоци привредног раста. Предмет истраживања овог рада је валоризација утицаја прилива СДИ на кретање извоза у земљама Западног Балкана, као и одабраним земљама Централне и Источне Европе, које имају сличну политичку и економску историју као државе Западног Балкана. Ове државе су искоришћене као основ за поређење и тумачење резултата везаних за земље Западног Балкана. За утврђивање реалног утицаја СДИ на извоз коришћена је панел регресиона анализа са фиксним ефектима. Спроведено истраживање је показало да постоји статистички значајан позитиван утицај СДИ на раст извоза земаља Западног Балкана. Међутим, модел описује само мали део утицаја на извоз, што практично значи да повећање извоза треба тражити у другим факторима, а не у пореклу капитала који се инвестира.

Кључне речи:  стране директне инвестиције (СДИ); извоз; текући биланс; бруто домаћи производ (БДП)

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА