ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (3) 2, 311-326

АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Јадранка Ђуровић Тодоровић, Марина Ђорђевић, Марко Крстић

Резиме:  О томе колики значај за привреду једне земље имају одређени порески облици сведочи чињеница да се њима може утицати на остваривање фискалних циљева јер заузимају најзначајније место када је у питању њихово учешће у укупном износу јавних прихода одређених земаља. Једна од такође битних карактеристика пореза јесте та што се њиме може утицати на кретање висине бруто домаћег производа (БДП), као једног од најзначајнијих економских показатеља достигнутог развоја једне националне економије. Из тог разлога неопходно је истаћи да ће посебна пажња у самом раду бити усмерена ка одређивању утицаја који порез на добит правних лица има на кретање бруто домаћег производа у Републици Србији, али и њихове међузависности. Тиме ће се дати одговор на питање да ли порези на добит правних лица позитивно утичу на кретање бруто домаћег производа, и у каквој су међузависности са овим показатељем. На основу квантитативних истраживања, и то применом регресионе анализе, биће потврђене или оповргнуте хипотезе које се тичу ове проблематике. Као крајњи резултат доћи ће се до закључака који ће пружити одговоре на питања која се односе на то да ли ова врста пореза има утицај на кретање бруто домаћег производа, колики је тај утицај, и да ли позитивно или негативно делују на кретање бруто домаћег производа у Републици Србији.

Кључне речи:  Директни порези; порез на добит правних лица; бруто домаћи производ; регресиона анализа; привредни развој; Република Србија.

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ