ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (3) 3, 327-342

ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Јелена Петровић, Снежана Радукић, Милица Радовић

Резиме:  Диспаритети међу регионима представљају главне препреке за уравнотежен и складан економски и друштвени развој. Повећање регионалних диспаритета у државама у транзицији утицало је да се све већа пажња посвећује вишекритеријумској анализи регионалних диспаритета економског и друштвеног развоја. Регионални развој Републике Србије, као државе у транзицији, се након рецесионих таласа суочио са додатним изазовима, а то су: повећање економског јаза између региона и тренд повећања регионалне демографске регресије. Сврха овог истраживања је евалуација регионалног диспаритета економског развоја, као и регионалног диспаритета демографског развоја у Републици Србији. Циљ рада је да се анализира међузависност између економског и демографског развоја региона. На основу шест индикатора демографског развоја и шест индикатора економског развоја, у раду се примењује ВИКОР метод и ЕНТРОПY метод, као и корелациона анализа. Резултати истраживања су указали да постоји статистички значајна међузависност између економског и демографског развоја региона у Републици Србији. Овај рад указује на потребу за даљим истраживањем како би се идентификовале главне препреке са којима се државе суочавају у оквиру процеса економског и демографског развоја.

Кључне речи:  Вишекритеријумска анализа; ВИКОР метод; ЕНТРОПY метод; демографски развој; економски развој; региони; Република Србија.

ПДФ датотека чланка: ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ