ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (4) 3, 479-500

ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А


Светлана Соколов Младеновић, Игор Младеновић, Марија Петровић Ранђеловић

Резиме:  Основна сврха овог рада је да истражи однос између тржишта у настајању и интернационализације малопродаје, с посебним фокусом на тржишта земаља Бразила, Русије, Индије и Кине, позната као БРИК. У раду се полази од чињенице да тржишта у настајању, посебно тржишта земаља БРИК-а, последњих година привлаче све већу пажњу научно-стручне јавности, али и интернационалних малопродајних компанија. Интернационализација малопродаје, као кључна стратегија пословања, мења свој правац, али и образац, након економске кризе 2008. године и фокусира се на тржишта у настајању. На бази разположивих секундарних извора података о пословању највећих интернационалних малопродајних компанија и атрактивности тржишта у настајању, у временском интервалу од 2014. до 2018. године, тестиране су хипотезе постављене у овом истраживању. Једна од кључних хипотеза јесте да је број присутних интернационалних малопродајних компанија на тржишту земље БРИК-а детерминисан њеним рангом на листи најатрактивнијих тржишта. Ова хипотеза је тестирана конструисањем простог регресионог модела за сваку земљу понаособ. Друга кључна хипотеза јесте да је рангирање земље БРИК-а на листи најатрактивнијих тржишта резултат дејства различитих фактора. Ова хипотеза је тестирана применом метода дескриптивне статистике за сваку земљу понаособ. Добијени резултати истраживања имају економску валидност и попуњавају научну нишу у истраживањима односа атрактивности тржишта земаља БРИК-а и интернационализације малопродаје. Додатно, добијени резултати представљају основ за даља истраживања ове проблематике, имајући у виду да се у актуелном тренутку дешавају огромне промене изазване светском пандемијом коронавируса.

Кључне речи:  тржишта у настајању; БРИК; интернационализација малопродаје; ГРДИ; атрактивност тржишта; ризик (земље); засићење тржишта

ПДФ датотека чланка: ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А