ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (4) 7, 545-571

ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ


Сунчица Милутиновић, Оливера Грљевић, Драгомир Димитријевић

Резиме:  У фокусу рада је откривање скривених образаца у ставовима рачуновођа, како би се идентификовали недостаци законске рачуноводствене регулативе и истражило њихово мишљење о међународној и законској рачуноводственој регулативи. Подаци прикупљени путем упитника сегментирани су применом дата мининг технике кластеровања. Идентификовали смо различите групе рачуновођа са специфичним обрасцима у погледу исказаних ставова о оба нивоа рачуноводствене регулативе, као и различите групе рачуновођа са специфичним обрасцима у погледу начина прибављања информација. Резултати указују на преовлађујуће негативно мишљење о квалитету законске рачуноводствене регулативе, као и на постојање разлика у навикама и ставовима сертификованих и несертификованих рачуновођа, односно рачуновођа који користе/ не користе Међународне стандарде финансијског извештавања. Развијена су четири модела и њих смо користили као основу приликом предлагања информационог модела који би могао умањити негативне ставове о рачуноводственој регулативи у националној економији. Кључне тачке предложеног модела су увођење обавезне континуиране професионалне едукације, сертификовања свих рачуновођа, као и активности на популаризацији и доступности међународне рачуноводствене регулативе.

Кључне речи:  Међународни стандарди финансијског извештавања; рачуноводствена регулатива; квалитет; рачуновође; кластеровање; истраживање података

ПДФ датотека чланка: ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ  СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ