ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 7, 109-132

ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


Биљана Гојковић, Сања Поповић, Маријана Ђукић

Резиме:  Фискална стабилност јединица локалне самоуправе услов је за стабилне јавне финансије Републике Српске у цјелини. Стабилне јавне финансије јединица локалне самоуправе имају позитиван утицај на привредни раст Републике Српске. Због тога је неопходно значајну пажњу посветити фискалним проблемима јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС). Иако јавне финансије ЈЛС чине 15% од укупних јавних финансија Републике Српске, важно је истаћи да се живот грађана Републике Српске одвија управо у ЈЛС. С тим у вези, ЈЛС имају важну улогу приликом обезбјеђења јавних добара и пружања јавних услуга, као и креирања амбијента за живот грађана на основу законом дефинисаних надлежности. Имајући у виду значај и улогу јединица локалне самоуправе у РС, неопходно је осигурати ефикасно управљање и стабилност јавних финансија истих. Једна од претпоставки за успјешно извршавање надлежности јединица локалне самоуправе је рационално и ефикасно коришћење расположивих ресурса. Циљ овог рада је испитивање утицаја кључних фискалних фактора јединица локалне самоуправе на фискалну стабилност истих. Резултати ове анализе даће одговоре на питање колико су ЈЛС рационалне и ефикасне у извршавању својих надлежности и како се то одражава на њихове приходе и расходе, односно на укупне јавне финансије.

Кључне речи:  Република Српска; јединице локалне самоуправе; фискална стабилност

ПДФ датотека чланка: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ