ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (4) 5, 497-513

ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Милан Марковић, Ивана Марјановић

Резиме:  Основни циљ истраживања јесте сагледавање и компарација значаја воћа и поврћа у спољној трговини робом Републике Србије. Према Стандардној међународној трговинској класификацији (СМТК) „Поврће и воће“ представља одсек који је доминантан у српском извозу пољопривредно-прехрамбених производа, те је неопходно истражити његову конкурентност. Кључни алати који се примењују у анализи јесу покривеност увоза извозом, затим индекс доприноса трговинском билансу (ДТБ), као и анализа јединичних вредности извоза и увоза у циљу поређења и оцене структуре спољне трговине воћа и поврћа. Резултати показују да воће, по свим индикаторима, бележи значајно вишу конкурентност у односу на поврће, као и виши значај у спољнотрговинској робној размени. То сазнање може послужити креаторима аграрне политике да фаворизују производњу и извоз воћарских производа јер могу радикално побољшати структуру укупног извоза, поготово ако је реч о прерађеним производима. Будући да се ради о вишегодишњим засадима, резултате није могуће очекивати у неком краћем временском периоду. Досадашња истраживања нису посебно разматрала значај овог сегмента пољопривредно-прехрамбеног извоза и његову интерну конкурентност (имајући у виду примењене индикаторе), у чему се састоји и основна корист студије у оквиру овог рада.

Кључне речи:  извоз; спољна трговина; покривеност увоза извозом; индекс доприноса трговинском билансу (ДТБ); јединичне вредности извоза и увоза; воће; поврће; спољнотрговински биланс роба

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ