ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (2) 5, 221-236

АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА


Марија Копривица

Резиме:  Једна од најчешће коришћених мера развијености тржишта осигурања је пенетрација осигурања, као однос укупне фактурисане премије осигурања и бруто домаћег производа земље. Њен важан недостатак је тај што занемарује ниво економског развоја земље. С-крива је теоријски модел којим се описује веза између пенетрације осигурања и БДП-а по глави становника и који омогућује поређење развијености осигурања између земаља у различитим фазама економског развоја. У раду се анализира ниво развоја тржишта осигурања у земљама Западног Балкана у односу на светски просек, применом сигмоидне функције или С-криве. С-крива за свет је изведена оцењивањем нелинеарног регресионог модела, користећи податке о пенетрацији осигурања и БДП-у по глави становника за 90 земаља у периоду од 2006-2020. Тржишта осигурања земаља Западног Балкана налазе се испод С-криве за свет. Како би се одредио јаз у развијености осигурања, израчунали смо референтни коефицијент пенетрације осигурања (БРИП) за сваку земљу, користећи ниво пенетрације Скриве за свет као референтни. Резултати су показали да јаз у развијености осигурања расте у земљама у региону, изузев Албаније где је највећи. Политика развоја сектора осигурања за Западни Балкан би требало да се фокусира на побољшање институционалних фактора како би се омогућио одрживи развој осигурања на дужи период.

Кључне речи:  развој тржишта осигурања; пенетрација осигурања; БДП по глави становника; С-крива; земље Западног Балкана

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА