ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (2) 7, 259-280

РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА


Снежана Мијаиловић, Сања Марковић

Резиме:  Перцепција задовољства квалитетом живота од стране појединца у урбаним и руралним срединама обухвата низ објективних и субјективних индикатора, на основу којих се може извршити анализа. Мерење преференција појединаца, који живе у различитим срединама, по питању животних циљева, потреба, расположења, очекивања, као и личног задовољства квалитетом живота, захтева да се укључи више критеријума за његову евалуацију. Истраживање је спроведено на основу двадест индикатора за мерење квалитета живота у локалним самоуправама у зависности од преференција појединаца, који се разликују по старости, полу, образовању, социјалном статусу и мотивима задовољства. Предмет овог рада је избор критеријума у вишекритеријумском моделу за процену квалитета живота у локалним самоуправама, применом адекватних статистичких алата. Поред дескриптивне статистике и тестирања значајности разлика, у раду је примењена модификована вишекритеријумска метода Промете за рангирање локалних самоуправа.

Кључне речи:  процена квалитета живота; локална власт; вишекритеријумски модел; индикатори квалитета живота; преференције појединаца; Промете метода

ПДФ датотека чланка: РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА