ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (4) 4, 497-513

ТРАДИЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПРИСТУП РИЗИКУ У ФИНАНСИЈАМА


Александра С. Васић, Милена Јакшић, Виолета Тодоровић

Резиме:  Доношење финансијских одлука у условима ризика и неизвесности постало је део свакодневице. Традиционалне финансије истражују објективну страну ризика, анализирајући одлуке које доносе савршено рационални појединци у условима ефикасног функционисања тржишта. Бихевиоралне финансије настоје да повежу теорију са праксом спајањем елемената психологије понашања са финансијама. Средиште интересовања ове теорије чини појединац са ограниченим когнитивним способностима и тежњом ка доношењу рационалних одлука. У раду је представљена компонента ризика финансијских и инвестиционих одлука из угла бихевиоралних финансија. Поред прецизних ,,објективних“ мера, приликом изражавања ризика у обзир треба узети и субјективне елементе - перципирани ризик од стране инвеститора и ставове, односно, склоности према ризику. Циљ рада је истицање кључних карактеристика субјективних елемената ризика како би се добила целовита слика о исходима финансијског одлучивања. На основу анализе теоријских и емпиријских истраживања дефинисани су изазови, али и препоруке индивидуалним инвеститорима у вези утицаја психолошких фактора приликом доношења инвестиционих одлука.

Кључне речи:  традиционалне финансије; бихевиоралне финансије; ризични ставови; ризичне перцепције; инвестициона улагања; когнитивне пристрасности; емоционалне пристрасности

ПДФ датотека чланка: ТРАДИЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПРИСТУП РИЗИКУ У ФИНАНСИЈАМА