Индекс аутора С...

Име почиње словом С

Сабина Геберт Персон

4     ОНО ШТО ВИДИТЕ ЈЕ ОНО ГДЕ ИДЕТЕ: ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ ТУРИСТА СА КРСТАРЕЊА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕ ...     63-84

Самир Љајић

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

Сандра Драмићанин

7     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА ...     533-549

Сандра Једнак

2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

Сандра Каменковић

4     АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА ...     53-64
4     МОДЕРНА ПОРТФОЛИО ТЕОРИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ ...     671-683

Сандра Милановић

8     КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ...     381-396
1     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     149-170
2     ОДНОС СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ ВАРИЈАБЛИ И ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ...     307-324

Сандра Стојадиновић Јовановић

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23

Санел Јакуповић

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

Санела Мрдаковић

3     ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ ...     211-226
3     ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ” ...     171-196

Сања Влаовић Беговић

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

Сања Вучковић

15     ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ? ...     215 -227
11     БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ...     629-640

Сања Ковачић

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Сања Костевски

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

Сања Марковић

7     РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ...     259-280

Сања Поповић

3     ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...     433-457
6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544
7     ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ...     109-132

Саша Вељковић

5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402

Саша Кицошев

5     ПРИМЕНА ДИСКОНФИРМАЦИЈСКОГ МОДЕЛА У МЕРЕЊУ КВАЛИТЕТА ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА ...     201-216
11     ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА? ...     309-322

Саша Обрадовић

1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13
7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632

Саша Ранђеловић

2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40

Саша Томић

12     УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     297-312

Светислав Миленковић

10     ОРГАНСКА ХРАНА КАО ПЕРСПЕКТИВНИ ПРОИЗВОД СРБИЈЕ ...     411-424

Светлана Вукосав

3     ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ ...     169-185
7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

Светлана Марковић

5     ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ВИША СИЛА У СРПСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ И ИЗВОРИМА МЕЂУНАРОДНОГ УНИФОРМН ...     67-86

Светлана Поповић

1     ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12 ...     235-250
2     ИНФЛАЦИЈА И ИНФЛАТОРНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ У БОГАТИЈИМ ЧЛАНИЦАМА ЗОНЕ ЕВРА ...     165-186

Светлана Рољевић

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174
6     ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ ...     217-230

Светлана Соколов Младеновић

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378
3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

Светлана Соколов-Младеновић

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58
7     УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ ...     449-465
4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204
9     МАРКЕТИНШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ ...     571-597

Севасти Мастичидоу

2     ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИСТУПА И СХВАТАЊА КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ГРЧКОМ БА ...     645-656

Селим Шаћировић

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

Селма Видимлић

2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33

Семир Вехапи

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121

Силвиа Кирова

2     ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ ...     25-38

Силвија Костова

7     ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ...     355-375

Симо Стевановић

7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110

Славица Јоветић

5     УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА КАО ОСНОВНА ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА: ...     89-105
6     СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ...     597-617
7     МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА ...     365-390
6     ЗНАЊЕ И ИНОВАТИВНОСТ КАО ФАКТОР ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ: СТАТИСТИЧКО-ЕКОНОМЕТРИ ...     511-533

Славица Манић

3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38
10     «ЗАГОНЕТКА» ПРЕДУЗЕТНИШТВА: НЕКЕ МЕТОДОЛОШКЕ НЕДОУМИЦЕ ...     139-151
1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15
12     ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     633-649

Славица П. Петровић

1     ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ...     509-526

Славица Пејић

14     КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА ...     213-222
12     НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ФРАНЦУСКО ...     177-190

Славица Пенев

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287

Славица Цветковић

3     ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРО ...     515-529

Славољуб Миловановић

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460
2     ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     11-20
8     ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА ...     281-304
6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560
4     УТИЦАЈ ВИРТУЕЛНИХ РАДНИХ МЕСТА НА КВАЛИТЕТ ПОСЛА ...     483-497
6     ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ КЛАУД ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАФТНИМ КОМПАНИЈАМА ...     387-407

Слађана Барјактаровић Ракочевић

8     УСЛУГЕ ДИГИТАЛНОГ БАНКАРСТВА - ПЕРСПЕКТИВА СТУДЕНАТА ...     585-602

Слађана Недељковић

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

Слађана Савовић

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179
2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61
5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

Слађана Средојевић

8     КОНКУРЕНТСКИ ДИЈАЛОГ КАО ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     729-742

Слободан Малинић

5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

Слободан Марић

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103
2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44
5     ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     481-495

Слободан Суботић

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53

Слободан Цветановић

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194
5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268
1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13
3     КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ ...     167-185
7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125
1     НАЦИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ И ЕКОНОМСКО НАПРЕДОВАЊЕ ЗЕМАЉА ...     297-314

Слободан Черовић

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31
3     ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ ...     169-185

Снежана Вујовић

8     УТИЦАЈ ЕМОЦИОНАЛНОГ РУКОВОЂЕЊА НА СТАВОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ ...     591-605

Снежана Ђекић

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494
8     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КР ...     633-649

Снежана Лазаревић

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

Снежана Љубисављевић

5     ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     521-538

Снежана Мијаиловић

7     РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ...     259-280

Снежана Радукић

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343
1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463
2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
9     АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     743-758
7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590
9     ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ...     111-121
14     ЦИЉЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     669-681
3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

Снежана Топаловић

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

Снежана Штетић

6     ЕВАЛУАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У СРБИЈИ ...     71-81

Соња Јовановић

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
9     ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИ ...     393-409
8     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КР ...     633-649
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62
5     ДРЖАВНА ПОМОЋ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ ...     205-220
3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

Сотириос К. Белос

8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

Спаско Костоски

13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668

Срђан Богетић

10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479

Срђан М. Бољановић

3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57

Срђан Маринковић

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189
5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340
4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69
4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83
10     ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА ...     579-591
6     КОРПОРАТИВНО РЕБРЕНДИРАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА СПАЈАЊА И ПРИПАЈАЊА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ...     71-90
2     МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА ...     15-30
1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498
8     СТРАНЕ БАНКЕ У СРБИЈИ – СТРАТЕГИЈА УЛАСКА И ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     555-570
2     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕ ...     145-164
4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

Срђан Фуртула

1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159
9     ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ ...     561-578
5     ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ...     685-694

Срђан Шапић

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417
6     ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА ...     563-574
7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632
1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20

Сретен Јелић

7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

Сретен Ћузовић

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378
3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58
7     УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ ...     449-465
4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204
9     МАРКЕТИНШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ ...     571-597

Станислав Черовић

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

Станка Ђурић

3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40

Стеван Луковић

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145
2     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕ ...     145-164

Стеван Томашевић

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

Стево Јаношевић

4     ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ ...     193-217

Стево Мецески

1     РЕАКЦИЈЕ ТРЖИШТА НА ПАКЕТЕ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ...     429-440

Стефан Дитрих

5     ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ВИША СИЛА У СРПСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ И ИЗВОРИМА МЕЂУНАРОДНОГ УНИФОРМН ...     67-86

Стојанка Дакић

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

Стојковић Драган

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

Сузана Ђукић

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400
4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580
10     РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА ...     599-614
6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

Сузана Стевановић

1     ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЦРМ КОНЦЕПТА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ БАНАКА ...     283-299
7     УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ МОНЕТАРНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЦИЉАЊА ИНФЛАЦИЈЕ У КАНАДИ И НА НОВОМ ЗЕЛАНДУ ...     401-414

Сузана Стефановић

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48
3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446
8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100
3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64
5     УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА ...     219-233
4     СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ...     319-335
2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44
5     ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ С ...     369-385

Сунчица Милутиновић

7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

Сунчица Ста

6     ДА ЛИ ИНДУСТРИЈСКИ КЛАСТЕРИ ДОПРИНОСЕ ИНОВАЦИОНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈА? АНАЛИЗА ПУТА ...     387-406

Сунчица Станковић

8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604
9     ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ...     153-172

Схеху Мухаммад

8     УТИЦАЈ ТРГОВИНСКИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У АФРИЦИ ...     415-439

Индекс: