Индекс кључних речи Н...

Кључне речи које почињу на слово Н

НАВ (нет ассет валлуе)

14     УЛОГА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ...     727-740

надзирање интерних контрола.

11     ПРОВЈЕРА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА ОД СТРАНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     281-295

надзор

2     ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ ...     25-38

намера поновне куповине

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

намере

6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

намере понашања.

7     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА ...     533-549

Народна банка Србије

1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159

нарушеност пословања

2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33

наставници

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     425-443

наука

9     ФИЛОЗОФИЈА И ЕКОНОМИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА ПИРАМИДИ ЗНАЊА (прилог критици „економског империјал ...     483-507

наутички туризам

8     ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУ ...     269-281

НАФТА

5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333

нафтне компаније

6     ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ КЛАУД ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАФТНИМ КОМПАНИЈАМА ...     387-407

национална економија

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

национална конкурентност

9     АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     743-758

Национална конкурентност

2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432

национална конкурентност

2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40

национална култура

6     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     281-300
2     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ ...     251-272

национални барометри.

5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402

национални доходак

10     ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА ...     265-280

национални иновациони капацитет

1     НАЦИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ И ЕКОНОМСКО НАПРЕДОВАЊЕ ЗЕМАЉА ...     297-314

национални иновациони систем

3     КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ ...     167-185
1     НАЦИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ И ЕКОНОМСКО НАПРЕДОВАЊЕ ЗЕМАЉА ...     297-314

национални програм

9     ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАКАСНЕЛЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ ...     607-614

НБС

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165

НВиво

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

невербални језик

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

негативно опорезивање

3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41

незапосленост

8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604
10     ЗНАЧАЈ ПРИВРЕДНИХ ЦИКЛУСА У САВРЕМЕНИМ ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА ...     153-167
2     МЕЂУЗАВИСНОСТ ИНФЛАЦИЈЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТИ: ИСКУСТВА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-476

неизвесност

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419
4     ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ ...     487-501

неизвесност окружења

6     ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА ...     549-562

неједнакост у приходима

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ДОХОТКА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ...     397-413

некаматни приход

4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

неквалитетна актива

6     АНАЛИЗА КРЕТАЊА НЕКВАЛИТЕТНИХ КРЕДИТА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА БАНКОВНОМ ТРЖИШТУ У БИХ ...     341-359

неквалитетни кредити

7     УЛОГА МАКРОПРУДЕНЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПОРТФОЛИЈА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА БАНАК ...     281-296

нематеријална актива

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46
4     ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ ...     193-217

нематеријална имовина

5     ДА ЛИ ЕФИКАСНА УПОТРЕБА „ВИДЉИВОГ“ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ КАПИТАЛА ДЕТЕРМИНИШЕ РЕНТАБИЛНОСТ АУТОМО ...     515-539

немачки језик

11     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И АНГЛИЦИЗМИ ...     169-175

немачки језик економске струке

11     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И АНГЛИЦИЗМИ ...     169-175

неокласична економија

1     ОД „СТАРОГ“ ДО „НОВОГ“ ЕКОНОМСКО-ТЕОРИЈСКОГ ИМПЕРИЈАЛИЗМА ...     137-151

неокласична теорија

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194
7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125

неолиберализам

1     ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     433-450
2     ПУТ У ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИХИЛИЗАМ – СЛУЧАЈ ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     451-464

неолиберална парадигма

2     НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕ ...     465-480

неологизми

12     НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ФРАНЦУСКО ...     177-190

неравнотежа платног биланса

4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

несистематски ризик

8     ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ ...     139-154

нестабилност

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

нестандардне мере

2     НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕ ...     465-480

нето резултат

7     ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 20 ...     409-427

неуронске мреже

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

нефинансијски фактори

5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

неформалне норме

9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150

нецаринске мере

2     ОЛАКШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ТОКОМ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ ...     303-321

ниво конвергенције

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

ниво конкуренције

7     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ...     525-540

ниво образовања

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

Нишавски округ

4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402

нова аустријска школа

11     ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ ...     131-145

нова економија

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230

нова институционална економија

8     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ТРЖИШТЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЕКОНОМСКИ МЕХАНИЗМИ – ПРИСТУП НО ...     127-142

нове демократије

7     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ЕУ НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ПРОШИРЕЊА ...     231-240

нове технологије

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     439-452

нови консензус

3     САВРЕМЕНА АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИМЕНОМ ИС-ПЦ-МР МОДЕЛА ...     465-485

нови подухват

6     ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА ...     563-574

новчани одбор

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

новчани ток

4     ПРАВНА ПРИРОДА И УЛОГА СВОП АРАНЖМАНА И ОПЦИЈА КАО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ...     459-480

номинална конвергенција

2     ИНФЛАЦИЈА И ИНФЛАТОРНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ У БОГАТИЈИМ ЧЛАНИЦАМА ЗОНЕ ЕВРА ...     165-186

Норвешка

2     ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУЊАЧА: ФАКТОРИ ЊИХОВЕ СНАЖНЕ ДИФУЗИЈЕ У НОРВЕШКОЈ ...     19-43

нормативни оквир

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154

ноћења страних туриста

1     МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА ...     1-19

НПЛ

8     АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТНИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     133-151

нужно предузетништво

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103

НФЦ

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

Индекс: