ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 13, 187-199

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА


Агнеш Бољевић

Резиме:  Стављањем појма друштвене одговорности у жижу интересовања у пословном окружењу, излази се из ранијих оквира мерења оствареног успеха одређеног менаџера, предузећа, привреде који су се везивали за основне показатеље економских резултата. Данас се успех не мери само количином оствареног богатства, већ и његовом једнаком расподелом, условима под којима је оно стечено,утицајем стеченог богатства на различите друштвене групе, као и одрживост његовог стицања у будућности. Поштовање утврђених законских оквира, поштовање синтагме „троструког резултата“(tripple-bottom-line-approach), указује нам на неопходност поштовања склада између економских,еколошких и друштвених захтева. Њихово поштовање је само минимум очекивања, полазна основа у пословању и осмишљавању развојне политике предузећа. Од предузећа се очекује да формира такву развојну политику, која ће поред остваривања својих основних економских циљева, своје деловање учинити и друштвено одговорним усмеривши га ка својим запосленима(унутар организације) и ка окружењу(изван организације).

Кључне речи:  друштвена одговорност, значај и њене димензије; ставови; етички кодекс у пословању

ПДФ датотека чланка: ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА