ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 1, 1-17

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ


Дино Мартеллато

Резиме:  Велика рецесија и дужничка криза, условиле су у многим европским земљама стагнацију. У таквим условима можемо издвојити неколико кључних фактора који значајно могу утицати на унапреñење конкурентности одреñене привреде. Њихово дејство је различито, у зависности од фазе раста одреñених земаља и историјског контекста у оквиру којег се посматра политика конкурентности. У раду се најпре разматра дилема компаративна вс. конкуренска предност, затим однос измеñу раста, конкурентности и реалног девизног курса. Након тога расправља се о најзначајнијим факторима конкурентности у кризном периоду, као што су радна снага и величина дуга. Презентирани приступ процени конкурентности разликује се од оног који нуди Светски економски форум, а који се огледа кроз композитне индикаторе. Закључује се да се свака земља у евро-зони може сматрати конкурентном уколико успе да савлада прекомерну понуду радне снаге, а у исто време минимизира вишак тражње који притиска глобални фонд штедње, тј. ниво дуга.

Кључне речи:  конкурентност; Велика рецесија; „ефекат грудве“; фактори конкурентности; јавни дуг.

ПДФ датотека чланка: ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ