ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (2) 6, 249-267

ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Весна Милановић, Ана Јурчић, Андреа Бучалина Матић

Резиме:   Овај рад испитује однос између интерних фактора организације и перцепције запослених о зеленим перформансама организације (ЕПГП). На зелене перформансе организације у великој мери утичу њени интерни напори ка имплементацији зелених пракси (као што је интерни зелени маркетинг – ИГМ и његове димензије), а на њих могу у великој мери утицати и ставови и понашање запослених (као што су организациона идентификација запослених – ОИ, задовољство запослених – ЕС, еколошки прихватљиво понашање запослених – ЕФБ). Стога се сматрало оправданим да се испита да ли је свака ИГМ димензија повезана са ЕПГП, као и да ли је сваки посматрани став и понашање запослених повезан са ЕПГП. Хипотезе су тестиране на узорку од 177 испитаника – запослених који раде у различитим, претежно услужним организацијама у Србији, коришћењем регресионе и корелационе анализе. Добијени резултати су показали да је свака посматрана варијабла повезана са ЕПГП. Међутим, у предвиђању ЕПГП допринос зелене интерне комуникације – ГИЦ (као ИГМ димензије), ОИ, и ЕФБ је статистички значајан. Налази пружају увид у однос између сваке посматране варијабле и ЕПГП, и могу бити корисни за менаџере у процесу управљања околином.

Кључне речи:  интерни зелени маркетинг; ИЗМ; зелена интерна комуникација; ЗИК; развој зелених вештина; РЗВ; зелене награде; ЗН; организациона идентификација запослених; ОИЗ; задовољство запослених; ЗЗ; еколошки прихватљиво понашање запослених; ЕППЗ; перцепција запослених о зеленим перформансама организације; ПЗЗПО

ПДФ датотека чланка: ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ