Индекс кључних речи В...

Кључне речи које почињу на слово В

валутна супституција

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189

варијанса

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

ВЕБ мобилно банкарство

4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402

веб-сајт

3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446

Велика четворка.

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559

велике куповине

3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56

вербални језик

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

вероватноћа пропорције

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

вероватноће

5     АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНА ...     51-65

визуализација података

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

вино

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

виноградарство

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

Вирал маркетинг

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49

Виртуална организација

14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213

високо образовање

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270
8     ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА ...     281-304

вишекитеријумска анализа

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128

вишекритеријумска анализа

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280
8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

вишекритеријумско одлучивање, финансије

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

вишеструка регресија

7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93

владавина права

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

вокабулар француског пословног језика

12     НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ФРАНЦУСКО ...     177-190

вредновање

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400
14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

вредност

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400
9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166

вредност за акционаре

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

вредност хипотеке

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

временске серије

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260

Индекс: