Индекс кључних речи Л...

Кључне речи које почињу на слово Л

Лагранжова интерполација

5     МОДЕЛОВАЊЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КОРИСТЕЋИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ АПРОКСИМАЦИЈЕ П ...     243-257

ланац снабдевања

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423
6     УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ...     81-99
4     ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА ...     517-534
9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166
1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354
6     ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ ...     391-407

ланци снабдевања

3     ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРО ...     515-529

Леан концепт

8     ЛЕАН РАЧУНОВОДСТВО И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ТОКА ВРЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕ ...     573-592

леан логистика

1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354

леан производња

4     ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА ...     517-534
1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354

Леан рачуноводство

8     ЛЕАН РАЧУНОВОДСТВО И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ТОКА ВРЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕ ...     573-592

леан складиште

4     ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА ...     517-534

либерализација

6     ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА ...     491-507
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

лидерски стилови

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

лидерство

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ...     527-543
1     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО ...     127-144

ликвидност

4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69
3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318

Линда индекс

1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444

линеарна регресија

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262

линеарна регресиона анализа

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

линеарно програмирање

5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

ЛИСА

5     КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ? ...     85-103

Лисабонски уговор

13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211

личне карактеристике

5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

личне повратне информације

7     ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ СА СУПЕРВИЗОРОМ И ЛИЧНИМ ПОВРАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ...     535-554

лични квалитет

9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172

личност бренда

6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

ЛМ крива

10     ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА ...     265-280

логистика

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87
1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354

логистичка иновација

10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679

логистички менаџмент

10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679

лојалност

3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486
12     УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     297-312
5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

лојалност потрошача

5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402
1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20
6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

лојалност.

10     ИЗГРАДЊА ПОВЕРЕЊА, ОДАНОСТИ И ЛОЈАЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОТРОШАЧА ...     297-307

локална власт

7     РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ...     259-280

локална енергетска мапа ума

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

локални енергетски сценарио

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

Локално економско окружење

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

Лонгитудинална студија Северне Ирске (НИЛС)

2     АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕР ...     19-39

ЛПИ

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519
6     ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ ...     391-407

ЛТВ

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

Индекс: