Индекс аутора Б...

Име почиње словом Б

Барбара Родица

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

Бети Годнич

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87

Биљана Грујић

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

Биљана Ђорђевић

6     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     281-300
2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

Биљана Предић

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48

Биљана Ракић

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82
1     ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА ЕУ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     1-16
3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40
5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

Бобан Стојановић

2     СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     335-347
1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

Бобера Душан

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103

Богетић Зоран

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

Божидар Лековић

2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44

Бојан Димитријевић

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

Бојан Зечевић

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

Бојан Илић

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230

Бојан Крстић

2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494
5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79
6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98
2     СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ...     15-26
4     УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     59-72

Бојан Лековић

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103
6     ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА ...     549-562

Бојан Милићевић

14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

Бојан Рупић

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

Бојана Вуковић

8     КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-130

Бојана Радевић

14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213

Боривоје Д. Крушковић

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

Борис Радованов

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192

Борислава Стоименова

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515

Борко Крстић

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165

Бошко Војновић

12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194
11     РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ ...     153-167

Боштјан Удович

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287

Бранимир Калаш

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

Бранислав Митровић

2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97

Бранислава Христов Станчић

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

Бранка Калановић Булатовић

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

Бранко Михаиловић

13     КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ ...     191-199

Братислава Жарић

11     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И АНГЛИЦИЗМИ ...     169-175

Индекс: