Индекс кључних речи Г...

Кључне речи које почињу на слово Г

ГЕМ пројекат

2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44

генетски алгоритам

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

географска девијација

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334

географска раздаљина

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

глобализација

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31
5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
2     БРИК ЗЕМЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     27-42

глобализација пословања

3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

глобална економска криза.

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62

глобална конкурентност

6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103

глобална финансијска криза

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37
5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86
2     НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕ ...     465-480

глобални економски систем

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

глобално комуницирање

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

глобално тржиште

4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320

године старости

4     РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊ ...     515-531
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

голишавост

2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47

грађевинарство

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

Грангер-ова анализа узрочности

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268

граница ефикасности

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192
2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

ГРАСП модел

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

Грејнџеров тест узрочности

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

грешке

7     ...    

групно одлучивање

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

губитак од обезвређења

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

Гудвил

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

Индекс: