Индекс кључних речи Е...

Кључне речи које почињу на слово Е

е-логистика

10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679

е-осигурање

8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

е-пословање

6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560

е-услуге

8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

Еxперт Чоице.

5     ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ АВИО КОМПАНИЈЕ ЕТИХАД АИРВЕЈС ...     499-514

ЕАЦ

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

евалуација

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128

еволутивна теорија раста

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194

еволуција

6     ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА ...     491-507
11     ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ ...     131-145

евро зона

1     МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА ...     257-272

Еврозона

2     ИНФЛАЦИЈА И ИНФЛАТОРНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ У БОГАТИЈИМ ЧЛАНИЦАМА ЗОНЕ ЕВРА ...     165-186

Европа 2020

6     ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПА 2020 У КОНТЕКСТУ РАСТА КОНКУРЕНТНОСТИ ...     695-712

Европска монетарна унија

12     ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ ...     147-163
10     ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА ...     579-591

Европска унија

2     СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     335-347
4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82
13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211
7     УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ОПШТИ НИВО ЦЕНА ЗЕМАЉА КОЈЕ СУ ПРИСТУ ...     233-255
2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432
1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16
2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

европске интеграције

1     УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕУ У ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И СИСТЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ЗЕМ ...     173-191

европске земље

6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103

европске земље у развоју

2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40

европски јавни дуг

4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

европско финансијско партиципирање

4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

еко-менаџмент

7     ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА ...     509-522

еколошка

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

еколошка криза

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112

еколошка политика

7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590

еколошка ревизија

5     ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     521-538

еколошки захтеви

9     ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ...     111-121

еколошки прихватљиво понашање запослених

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

еколошки управљачки системи

5     ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     521-538

екомпас

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

економетријска панел анализа

6     РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАН ...     519-532

економија

9     ФИЛОЗОФИЈА И ЕКОНОМИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА ПИРАМИДИ ЗНАЊА (прилог критици „економског империјал ...     483-507
1     АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ ...     151-164

економија дељења

2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44

економија заснована на знању

2     ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     315-340

економија знања

2     ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     453-473

економије у транзицији

5     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ...     85-106

економска

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

економска глобализација

4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496

економска дипломатија

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287

економска ефикасност

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

економска интеграција

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

економска криза

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287
2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44
5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333
5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350

економска методологија

1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

економска наука

9     ФИЛОЗОФИЈА И ЕКОНОМИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА ПИРАМИДИ ЗНАЊА (прилог критици „економског империјал ...     483-507

економска ограничења огранич модела - минимизирање трошкова

14     ЦИЉЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     669-681

економска политика

1     ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА ЕУ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     1-16
1     ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     433-450

економска развијеност

6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

економска рецесија

2     МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКЕ РЕЦЕСИЈЕ - ЦИЉЕВИ, ИНСТРУМЕНТИ И ЕФЕКТИ ...     153-174

економска транзиција

9     ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАКАСНЕЛЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ ...     607-614

економска улога образовања

5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

економске институције

2     ПУТ У ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИХИЛИЗАМ – СЛУЧАЈ ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     451-464

економске реформе

6     ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА ...     491-507

Економски односи Кине и афричких земаља

3     ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ” ...     171-196

економски приступ

1     ОД „СТАРОГ“ ДО „НОВОГ“ ЕКОНОМСКО-ТЕОРИЈСКОГ ИМПЕРИЈАЛИЗМА ...     137-151

економски развој

2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44
8     ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ НА СЉЕДЕЋИ КОРАК ...     111-135
5     УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА КАО ОСНОВНА ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА: ...     89-105
8     РАЗЛОЗИ СЛАБИЈЕГ УСПЕХА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ СРБИЈЕ ...     121-137
6     ЗНАЊЕ И ИНОВАТИВНОСТ КАО ФАКТОР ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ: СТАТИСТИЧКО-ЕКОНОМЕТРИ ...     511-533
3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

економски раст

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ ...     15-28
1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463
7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268
1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13
7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632
7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125
2     ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а ...     273-286
8     УТИЦАЈ ТРГОВИНСКИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У АФРИЦИ ...     415-439
5     ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА ...     375-390
4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496
1     УТИЦАЈ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ: ДОКАЗИ ИЗ АРАПСКОГ РЕГИОНА ...     443-458

економски раст.

5     ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА ...     59-70

економски услови

2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44

економско понашање

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88

економско-политичке кризе

4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320

економско-теоријски империјализам

1     ОД „СТАРОГ“ ДО „НОВОГ“ ЕКОНОМСКО-ТЕОРИЈСКОГ ИМПЕРИЈАЛИЗМА ...     137-151

екосистем социјалног предузећа

5     ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ С ...     369-385

експатријати

5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

експоненцијална функција

3     ДВОФАЗНИ ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ДИСТРИБУЦИЈЕ БОГАТСТВА ...     33-52

екстерна интеракција кластера

6     ДА ЛИ ИНДУСТРИЈСКИ КЛАСТЕРИ ДОПРИНОСЕ ИНОВАЦИОНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈА? АНАЛИЗА ПУТА ...     387-406

екстерналије

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333

екстерно прилагођавање

1     МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА ...     257-272

ЕЛЕКТРЕ

1     МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ ...     329-341

електрична возила

2     ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУЊАЧА: ФАКТОРИ ЊИХОВЕ СНАЖНЕ ДИФУЗИЈЕ У НОРВЕШКОЈ ...     19-43

електронска индустрија

4     ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ...     57-78

електронска услуга

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58

електронско банкарство

8     АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ ...     131-148

електронско банкарство

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321
4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402

електронско здравство

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

Електронско пословање

2     ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     11-20

електронско учење

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

елементи квалитета

12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194

елементи међународне логистике

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

емисија гасова са ефектом стаклене баште

3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

емоционална приврженост

6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

емоционалне пристрасности

4     ТРАДИЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПРИСТУП РИЗИКУ У ФИНАНСИЈАМА ...     497-513

емпиријска подлога

5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

ЕМУ

5     ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ...     685-694

ендогена теорија раста

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194

ендогени раст

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333

енергетска ефикасност

3     ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ ...     349-359
9     ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ ...     561-578
2     МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЦОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ ...     355-378
2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

Енергетска ефикасност

3     КОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКОГ РЕНОВИРАЊА ЗГРАДЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАД ...     45-66

енергетска политика ЕУ

3     ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ ...     349-359

енергетска транзиција

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

енергетски менаџмент

3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40

енергија

2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

ЕНТРОПY метод

3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

ЕПИ

6     ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ ...     391-407
3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

ЕППЗ

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

ЕРП

6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560

ЕСЦБ

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165

етапе и фазе развоја туризма.

1     ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ ...     269-282

етика

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362

Етика

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29

етика

8     МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА ...     437-451
4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204

етичка дилема

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362

етичка разматрања

7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

етички кодекс у пословању

13     ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     187-199

етно храна

9     ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СРПСКЕ ХРАНЕ ...     253-263

ЕУ

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
10     ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРИСТУПАЊА ЕУ – ПОУКЕ ЗА СРБИЈУ ...     117-130
6     ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПА 2020 У КОНТЕКСТУ РАСТА КОНКУРЕНТНОСТИ ...     695-712
7     УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ОПШТИ НИВО ЦЕНА ЗЕМАЉА КОЈЕ СУ ПРИСТУ ...     233-255
6     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ САЈБЕР СИГУРНОСТИ ПОСЛОВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364
1     НАЦИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ И ЕКОНОМСКО НАПРЕДОВАЊЕ ЗЕМАЉА ...     297-314
2     МЕЂУЗАВИСНОСТ ИНФЛАЦИЈЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТИ: ИСКУСТВА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-476
3     ШТА ПОКРЕЋЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ? ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕСКЕ АДМИНИС ...     477-496

Еуробонд

6     УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     87-109

ефекат стампеда

15     ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ? ...     215 -227

ефекти приватизације

3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60

ефективност и ефикасност

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87

ефективност и ефикасност процеса

2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353

ефикасност

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48
8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142
6     ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО О ...     239-252
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334
7     ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА ...     91-104
12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711
1     ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     291-310

ефикасност тржишта

9     АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     743-758

ефикасност.

3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318

ЕЦМ приступ

6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

Индекс: