Индекс кључних речи И...

Кључне речи које почињу на слово И

идентификовање проневера

7     ...    

Избалансирана карта резултата

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

избор

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128

извештавање по сегментима

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176

извештај еколошког ревизора

5     ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     521-538

извоз

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216

Извоз

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260

извоз

5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62

извоз Србије

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

извоз услуга

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

извозници

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23

извозно оријентисана привреда

5     ...    

извори инвестиција

3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60

издвајање за И&Р

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216

импакт фактор часописа (ЈИФ)

7     СТАЊЕ И АНАЛИЗА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У ОБЛАСТИ „ЕКОНОМСКИХ НАУКА” ЗА ПЕРИОД 1995-2014 ...     561-595

имплементација промена

2     ИЗАЗОВИ ДЕФИНИСАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     147-161

инвестиције

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48
3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60
3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

Инвестициони портфолио

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192

инвестициони портфолио, добровољни пензиони фонд, ефикасност

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

индекс монетарних услова

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

индивидуе

1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20

индикатори

3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38

индустријска политика

4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320

индустријска производња

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

индустријски кластери

6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119

инкубатор

11     РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ ...     153-167

иновативност

6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272
6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98

иновативност организације

6     ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА ...     549-562

иновација

8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

иновације

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
10     «ЗАГОНЕТКА» ПРЕДУЗЕТНИШТВА: НЕКЕ МЕТОДОЛОШКЕ НЕДОУМИЦЕ ...     139-151

иновациони капацитет

5     УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА КАО ОСНОВНА ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА: ...     89-105

институција

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270

институције

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334
6     ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА ...     491-507
1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20
11     ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ ...     131-145
1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25
8     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ТРЖИШТЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЕКОНОМСКИ МЕХАНИЗМИ – ПРИСТУП НО ...     127-142
5     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ...     85-106

институционализација индивидуа

1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

институционалистичка економија

11     ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ ...     131-145

институционални детерминизам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

институционални капацитети

16     ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     229-240

интеграција

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

интеграциони процеси у Европи

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87

интегрисана маркетиншка комуникација

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151

интегрисано управљање трошковима

3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334

интелектуална својина

6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78

интелектуалне перформансе

4     УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     59-72

интелектуални ресурси

4     УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     59-72

интеракције

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49

интеркултуралне комуникационе компетенције

3     ...    

интернационализација

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72

интернационализација пословања

6     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     281-300

Интернет

3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446
2     ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     11-20

интернет

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49
7     СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ ...     113-126

интерперсоналне релације

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

интра-индустријска трговина

5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

инфлација

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189
6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221
5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340
1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159
10     ЗНАЧАЈ ПРИВРЕДНИХ ЦИКЛУСА У САВРЕМЕНИМ ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА ...     153-167
4     ...    

инфлациона очекивања

4     ...    

инфлационо таргетирање

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

информациона асиметрија

5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

информациона база

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

информациона каскада

15     ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ? ...     215 -227

информациона технологија

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

информационе технологије

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

информационо комуникациона технологија (ИЦТ)

3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446

информационо-комуникационе технологије

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

ирационална очекивања

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

ирационално бујање

15     ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ? ...     215 -227

испоручивање вредности

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

истраживање тржишта

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

ИФРС 8

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176

Индекс: