Индекс кључних речи М...

Кључне речи које почињу на слово М

Македонија

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498

макроекономска стабилност

7     ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ? ...     273-282

макроекономске варијабле

4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69

мала и средња предузећа

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62

Мала и средња предузећа

6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119

мала и средња предузећа

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

мале земље

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

мали и средњи ентитети

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489
6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

малопродаја

3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

малопродајна мрежа

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

малопродајни ланци

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519

Мандел-Фламингов модел

4     АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА ...     53-64

маркетинг

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

маркетинг канал

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

маркетинг микс

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151

маркетинг услуга

4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

маркетниг

4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

Марковицев модел

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

математички модели

4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74

меñународна пословна комуникација

3     ...    

Медицински туризам

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

међузависност

7     ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ ...     123-137

међународна интеграција

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72

међународна логистика

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

међународна финансијска архитектура

6     КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ? ...     67-76

међународне пошиљке

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

међународни маркетинг

4     ПРОИЗВОД И БРЕНД У МЕЂУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГУ ...     39-50

међународни менаџмент људских ресурса

6     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     281-300

међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489

међународни стандарди финансијског извештавања

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489

менаџер

1     ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА ...     1-12

менаџмент

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388
4     УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     59-72
5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230
6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560

менаџмент знања

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46

менаџмент људских ресурса

5     ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА ...     535-548
3     ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИОНОМ ПОНАШАЊУ ...     63-73

мере перформанси

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559

мерење

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470

мерење квалитета

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58

мерење перформанси

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

метод стабла одлучивања

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

методе

14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

методологија

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

методолошка парадигма

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

методолошке оријентације

1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20

методолошки индивидуализам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12
1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

методолошки холизам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

Методолошки холизам

1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

механизам

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478

механизми координације

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

механизми корпоративне контроле

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179

миграција

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

миграције

7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120

мобилна телефонија

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

модел гравитације

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

модели

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10

модели мерења и управљања перформансама

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

моделирање структуралне једначине

7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93

Монетарна политика

4     АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА ...     53-64

монетарна политика

12     ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ ...     147-163
1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159
2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178
2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

монетарне стратегије

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

морални хазард

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406

мотивација

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121

мотивисање

9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

мрежа вредности

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

МРС/МСФИ

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

МСП

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48

МСФИ

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154
8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

МСФИ 13: Одмеравање фер вредности

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

МСФИ за МСЕ

6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

мултилатерални преговори

7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

мултинационална компанија

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

мултинационалне компаније

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470
6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72
8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

мултипликатори

14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

МЦИ рацио

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

Индекс: