Индекс кључних речи Д...

Кључне речи које почињу на слово Д

дата мининг

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

двосмерни приступ лидерству

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

девизни курс

6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97

девизно тржиште

1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159

деградација животне средине

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268

демистификација

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

демографија

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

демографски фактори

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

депозитне финансијске институције

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53

депресијација

6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221

депрецијација домаће валуте

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189

деривати

11     ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ...     147-170

дестинација

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

детерминанте висине доприноса

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82

Детерминанте квалитета услуге

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

детерминанте платног биланса

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

дефицит платног биланса

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

дизајнирање

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

димензије вредности

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

димензије квалитета

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36

директор

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31

дискриминација

8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604

диференцирана додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

добит

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

добитци од трговине

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

дознаке

7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120

доласци

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498

доношење одлука

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

Доха рунда

7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

доходак

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

државна потрошња и опорезивање

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478

државне компаније

8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

државне развојне банке

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

државни приходи

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

државни расходи

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

друштвена димензија.

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

друштвена одговорност, значај и њене димензије

13     ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     187-199

друштвена укорењеност

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88

друштвене норме

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94

друштвене структуре

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88

друштвени изазови

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

Друштвено одговорни маркетинг

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29

дуални порез

3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41

дубље диференцирана додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

дугорочни дуг

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

дужничка криза

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249

Дунавски регион

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

Индекс: