Индекс кључних речи З...

Кључне речи које почињу на слово З

З –сцоре

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

зависност

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

загађивање животне средине

5     ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     521-538

задовољство

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     425-443
6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112
4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

задовољство госта

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388

задовољство послом

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

заједнички буџет

13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211

законска регулатива

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

залихе

9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166

Западна Србија

7     ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     105-125

Западни Балкан

2     СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     335-347

запослени

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
6     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     281-300
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280
9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172

запосленост

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48
3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304
8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604

запосленост радне снаге

13     КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ ...     191-199

заштита животне средине

3     ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ ...     349-359

здравствено-рекреативни туризам

7     ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА ...     509-522

зелена потрошња

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515

зелени ставови

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515

земља у транзицији

8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100

земље западног Балкана

6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420

земље Југоисточне Европе

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251

земље кандидати и потенцијални кандидати за ЕУ

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

земље периферије (ПИИГС)

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249

земље у развоју

3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

земље у региону

5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

земље у транзицији

7     ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ? ...     273-282
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ ...     15-28

знање

6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98
14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213

знање о животној средини

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515

зрелост

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423

Индекс: