Индекс кључних речи У...

Кључне речи које почињу на слово У

увоз

10     ...    

уговори и облигациони односи

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

узорак истраживања

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

укупан приход

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

улазак на тржиште

8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100

улога државе

3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40

универзитет

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270

управљање

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134
1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400
1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15
9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172
9     ...    

управљање здравственим информационим системима

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

управљање знањем

6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98
14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213

управљање кадровима

8     ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУ ...     269-281

Управљање кризом

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

управљање међународним ланцем снабдевања

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

управљање отпадом

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

управљање пословним процесима

4     ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ...     57-78

управљање променама

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61

управљање процесима

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

Усклађена листа

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46

усклађивање

10     УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП ...     151-164

уско банкарство

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406

Услуга

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

услуге

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

услужна предузећа

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

усмена пропаганда

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

устав

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

утицај

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

учење

14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213

учесници

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

Индекс: