Индекс аутора В...

Име почиње словом В

Валентина Несторов

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

Вања Шушњар Чанковић

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

Вељко Маринковић

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

Вера Ђорђевић

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10

Вера Мировић

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

Верица Бабић

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61

Веселка Павлова

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

Весна Буцевска

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

Весна Јанковић-Милић

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260
1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10
7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93
9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

Весна Јањић

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318
3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334

Весна Петровић

5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

Весна Секулић

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79
5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

Весна Стојановић Алексић

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

Видоје Стефановић

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388

Винко Лепојевић

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260
1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10
7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93
9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

Виолета Домановић

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23
8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128
3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334

Виолета Тодоровић

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

Витомир Старчевић

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53

Владиа Бориссова

9     ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ АУТОРСКИХ ПРАВА ЗА ЕМИТОВАЊЕ, ПРЕНОШЕЊЕ, И КАБЛОВСКО РЕЕМИТОВАЊЕ УМЕТНИЧ ...     129-138

Владимир Ивановић

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79

Владимир Милићевић

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

Владимир Његомир

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

Владимир Обрадовић

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176

Владимир Радовановић

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

Владислав Марјановић

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84

Властимир Лековић

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

Војислав Илић

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214

Вукашин Шушић

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539
6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

Индекс: