Индекс кључних речи Т...

Кључне речи које почињу на слово Т

тежински коефицијенти

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128
5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

текући рачун

2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

теорија

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270

теорија привредног раста

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194

теоријске основе

5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

теренска контрола

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

термоминералне воде

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

тест индивидуалних и временских ефеката.

1     ...    

тест обезвређења

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

тестирање хипотеза панел података

1     ...    

тестови јаког облика ЕМХ

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387

тестови полујаког облика ЕМХ

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387

тестови слабог облика ЕМХ

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387

технике регресије панела

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

технологија

3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38

технолошке промене

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194

технолошки детерминизам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

технолошки развој

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216

тимови

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

тимско учење

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

типови етичке дилеме

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362

типови иновација

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

Тода-Yамамото метод

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

топлотни капацитет

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

ТОПСИС

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

ТПП

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

тражња

9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166

транзиција

5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110
11     ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ ...     131-145
1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25
13     КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ ...     191-199

транзициона стратегија

2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20

трансакциони трошкови

8     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ТРЖИШТЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЕКОНОМСКИ МЕХАНИЗМИ – ПРИСТУП НО ...     127-142

трансјезички хомоними

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

трансмисиони механизам девизног курса.

6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221

транснационализација производње

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72

транспарентност

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

транспорт

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87

трговина

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249
7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

трговинске баријере

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

трговинске компаније

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

трговински ланци

3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56

тржишна економија

3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

тржишна привреда

2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97

тржишно учешће

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

тржиште

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
8     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ТРЖИШТЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЕКОНОМСКИ МЕХАНИЗМИ – ПРИСТУП НО ...     127-142
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

тржиште капитала

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

тржиште некретнина

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

тржиште непокретности

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

тржиште рада

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483
8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604
5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

тржиште ревизијских услуга

8     КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-130

тржиште стамбених некретнина

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

тровински токови

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

трошкови и користи интеграције

10     ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРИСТУПАЊА ЕУ – ПОУКЕ ЗА СРБИЈУ ...     117-130

трошкови квалитета

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36

ТТЦИ

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251

тумачење базирано на случају

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

туризам

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
8     СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ...     95-103
9     ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ ...     111-129
4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

Туризам

7     ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     105-125

туризам

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202
4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220

туризам Србије

3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60

туристичка валоризација

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

туристичка понуда

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

туристички пратилац

4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220

туристички производ

8     СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ...     95-103

Турска

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

Индекс: