Индекс кључних речи С...

Кључне речи које почињу на слово С

САВ метод

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

савремени светски систем

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334

савремено пословно окружење

2     СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ...     15-26

САД

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

САИЛС модел

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

самоорганизација

1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15

сарадња Србије и Мексика

5     ...    

сатисфакција

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321
5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

сатисфакција потрошача

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58

светска економска криза

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112

светска криза

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

својинска права

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

СДИ

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287
1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20
2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

сезоналност

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498

сектор МСПП

6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272

сектори високе технологије

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214

секторска државна помоћ

2     СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     335-347

секторске пропорције

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84

селекција

3     ...    

СЕРВQУАЛ

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388

СЕРВКУАЛ

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58
12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

СЕРВКУАЛ модел

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321

серије података о БДП-у

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

сигнализирање

5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

синергетски ефекти

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

синергија

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151

синтетички порез на доходак

3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41

сиромаштво

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52
3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174
7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120

систем

1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20

систем извештавања о отпаду

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

систем мерења перформанси

2     СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ...     15-26

систем обуке

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

систем уравнотежених показатеља

8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

систематски ризик

8     ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ ...     139-154

системски ризик

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478
4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

СКОР модел

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423

скрининг

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165

следбеници

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

солвентност

4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69

социјална инфраструктура

9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150

социјалне иновације

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

социјалне перформансе

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79

социјални капитал

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94
9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150

социјално предузетништво

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

спајање

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

специјализација извоза

3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57

спољна трговина

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260
5     ...    

СПП парадигма

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

Србија

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559
1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145
2     ИЗАЗОВИ ДЕФИНИСАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     147-161
2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402
5     ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА ...     535-548
7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110
13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211
3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198
2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47
5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90
4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

ставови

2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47
13     ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     187-199

стамбени кредити

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

стандардизација и квалитет финансијског извештавања

6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

стандардизовани упитник

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

статистичке методе за анализу емпиријских података

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

статистички показатељи.

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

статусне промене

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

стварање вредности

4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

стејкхолдери

9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

стечај

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

стилови лидерства

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383
6     ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА ...     549-562

стимулација

5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90

СТО

7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

СТО.

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

стопа приноса на активу

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23

стопа приноса на капитал

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23

стране директне инвестиције

7     ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ? ...     273-282
1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100
3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57
5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

стратегија

5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61
9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

стратегија преузимања

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

Стратегија приступања

10     ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРИСТУПАЊА ЕУ – ПОУКЕ ЗА СРБИЈУ ...     117-130

стратегије

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362
8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100
3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

Стратегијско планирање

2     ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     11-20

стратегијско управљачко рачуноводство

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470

структура извоза

3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57

структура капитала

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

структурна трансформација

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84

структурне промене

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84

структурни дефицит

3     ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     217-232

субвенције

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

субвенционисани кредити

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

сузбијање

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

сумарна додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

СЦМ

6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560

Индекс: