Индекс кључних речи К...

Кључне речи које почињу на слово К

канал каматних стопа

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

канали дистрибуције

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519

Кањи модел

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

Каспијски басен.

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

квалитативне карактеристике

7     КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     101-116

квалитет

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36
3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58

Квалитет

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

квалитет

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238
9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172

квалитет дизајна

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

квалитет процеса

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

квалитет услуга

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321

квалитет услуге

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388
12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194

квантитативне технике

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10

класификациона правила

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

кластер анализа

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

кластерска анализа

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559

кључни клијенти

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400

коефицијент дистрибутивности

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52

колективни механизми

1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

компанија

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31

компаније

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

компаративне предности

6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420

компензација

5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90

компензациони систем

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

компетентност региона

11     РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ ...     153-167

компетенције

1     ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА ...     1-12

комплексни системи

1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15

композитни индикатор

4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69

комуникација

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151

комуникација централне банке

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

комуникације

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49

комуницирање

9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

конвергенција

1     ...    

Конгресни туризам

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

конкурентност

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17
3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214
5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272
4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62
6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221
7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249
3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304
4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38
5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119
6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97
2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333
3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57

конкурентност региона

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333

конкурентности туризма

6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103

конкурентска предност

6     УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ...     81-99

Конкурентска предност

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29

конкурентска предност

6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98
5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

конкуренција

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356
8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

континуирано побољшање

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

контрола

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470

контрола квалитета ревизије

6     ...    

концентрација

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72

концентрација власништва

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179

концентрација понуде

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

концентрација.

8     КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-130

концепт фер вредности

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

кооперација

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94

корелација

7     ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ ...     123-137

корелациона и регресиона анализа.

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423

корисници

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

Коришћење података

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

корпоративно управљање

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179

корпорација

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230

корупција

8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

кредити

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53
2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

кредитни бонитет

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

кредитни новац

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406

кредитни ризик

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

криза

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165
3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48

криза дугова

6     КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ? ...     67-76

криза евра

4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

криза у Еврозони

4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

критеријуми

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128

критички приступ.

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

крупан капитал

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112

култура

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

културне специфичности у настави језика

14     КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА ...     213-222

културни ресурси

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251

Индекс: